Cititi aici Proiectul de Ordonanță de Urgență privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece

Va prezint o parte din Proiectul de Ordonanță de Urgență privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece publicat pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

Daca doriti sa cititi integral Proiectul de Ordonanță de Urgență privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece intrati AICI

Se pot trimite sugestii si propuneri pana la data de 01.09.2011.

CAPITOLUL I

Modalităţi de facturare a energiei termice

Art. 1 – Agenţii economici şi serviciile publice producători şi/sau distribuitori de energie termică în sistem centralizat, denumiţi în continuare furnizori de energie termică, stabilesc pe bază de contract, împreună cu asociaţiile de proprietari/chiriaşi sau cu persoane fizice, denumite în continuare titulari de contract de furnizare a energiei termice, modul de facturare şi de plată a contravalorii energiei termice consumate, care, după caz, poate fi:

a)  facturarea conform consumului efectiv şi plata în tranşe lunare egale stabilite conform procedurii aprobată prin hotărârea consiliilor locale cu consultarea furnizorului;

b)    facturarea şi plata lunară pe baza consumului efectiv.

CAPITOLUL II
Ajutoare pentru încălzirea locuinţei

Secţiunea 1
Dispoziţii generale
Art. 6 – În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi noţiunile de mai jos se definesc după cum urmează:
a) consumator vulnerabil – persoana singură/familia care, din motive economice, de sănătate, vârstă sau de altă natură, nu poate să-şi menţină locuinţa în condiţii adecvate de temperatură, respectiv la cel puţin 21 C şi care, pentru aceasta necesită intervenţia din partea autorităţilor administraţiei publice prin măsuri de sprijin;

Secţiunea 2
Condiţii de acordare şi cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinţei
Art. 7 – (1) Consumatorii vulnerabili, care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică furnizată în sistem centralizat, beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei acordat din bugetul de stat, denumit în continuare ajutor pentru energie termică, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este de până la 786 lei în cazul familiilor şi 1.082 lei în cazul persoanei singure.
(2) Autorităţile administraţiei publice locale pot acorda consumatorilor vulnerabili, din bugetele locale, ajutoare lunare pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, în completarea celor de la bugetul de stat.

Art. 8 – (1) Ajutoarele pentru energie termică prevăzute la art.7 se acordă prin compensarea procentuală aplicată la contravaloarea energiei termice consumate lunar de consumatorul vulnerabil, denumită în continuare factură pentru energie termică, în limita consumului mediu lunar definit la art.6 lit.b) şi prevăzut în anexa nr.1.
(2) În funcţie de veniturile medii nete lunare pe membru de familie, compensarea procentuală prevăzută la alin. (1), se acordă din bugetul de stat, după cum urmează:
a) în proporţie de 90% în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este de până la 155 lei;
b) în proporţie de 80% în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 155,1 lei şi 210 lei;
c) în proporţie de 70% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 210,1 lei şi 260 lei;
d) în proporţie de 60% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 260,1 lei şi 310 lei;
e) în proporţie de 50% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 310,1 lei şi 355 lei;
f) în proporţie de 40% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 355,1 lei şi 425 lei;
g) în proporţie de 30% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 425,1 lei şi 480 lei.
h) în proporţie de 20% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 480,1 lei şi 540 lei.
i) în proporţie de 10% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 540,1 lei şi 615 lei.
j) în proporţie de 5% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 615,1 lei şi 786 lei.
(3) Persoanele singure ale căror venituri se situează în limitele prevăzute la alin. (2) beneficiază de o compensare în proporţie similară, iar cele ale căror venituri sunt cuprinse între 786,1 lei şi 1082 lei beneficiază de o compensare procentuală de 10%.
(4) Pentru persoanele singure ale căror venituri se situează în limitele prevăzute la alin. (2) lit. a)-j) compensarea procentuală este mai mare cu 10% faţă de proporţiile stabilite.
(5) Pentru familiile şi persoanele singure prevăzute la alin.(2) lit.a), beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, compensarea procentuală se acordă în proporţie de 100%.
(6) În funcţie de veniturile medii nete lunare pe membru de familie, compensarea procentuală prevăzută la alin. (1), se acordă din bugetul local, după cum urmează:
a) până la 7% în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie este de până la 155 lei;
b) până la 14% în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 155,1 lei şi 210 lei;
c) până la 20% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 210,1 lei şi 260 lei;
d) până la 27% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 260,1 lei şi 310 lei;
e) până la 33% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 310,1 lei şi 355 lei;
f) până la 40% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 355,1 lei şi 425 lei;
g) până la 46% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 425,1 lei şi 480 lei.
h) până la 53% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 480,1 lei şi 540 lei.
i) până la 59% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 540,1 lei şi 615 lei.
j) până la 61% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 615,1 lei şi 786 lei.
k) până la 63% în situaţia în care venitul net mediu lunar al persoanei singure este cuprins între 786,1 lei şi 1082 lei.
(7) În situaţia în care consumul din factura pentru energie termică depăşeşte consumul mediu lunar calculat în condiţiile art. 6 lit.b), compensarea procentuală prevăzută la art. 8 alin. (2) -(6) se va aplica la contravaloarea energiei termice pentru un consum mediu lunar.
(8) Pentru beneficiarii ajutorului pentru energie termică facturarea şi plata consumului de energie termică se face doar pe baza consumului efectiv conform art. 1 lit.b).

Secţiunea a 3-a
Modul de stabilire şi acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Art. 14 – (1) Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia.

(2) Cererea şi declaraţia pe propria răspundere sunt însoţite de documente doveditoare privind veniturile familiei/persoanei singure şi componenţa acesteia, precum şi de cele care atestă calitatea în care se solicită ajutorul pentru încălzirea locuinţei.

(3) Formularul de cerere şi declaraţie pe propria răspundere se completează potrivit modelului stabilit prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
(4) La completarea cererii, titularul are obligaţia de a menţiona corect componenţa familiei, veniturile membrilor acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute, aşa cum sunt acestea trecute în formularul prevăzut la alin.(3).

Art. 15 – (1) Pentru energie termică şi gaze naturale, formularele de cerere şi declaraţie pe propria răspundere sunt transmise de către primării furnizorilor, până la data de 15 septembrie a fiecărui an.
(2) Furnizorii prevăzuţi la alin. (1) transmit formularele titularilor de contract, respectiv consumatorilor individuali şi asociaţiilor de proprietari/chiriaşi, până la data de 25 septembrie a fiecărui an.
(3) Pentru combustibili solizi sau petrolieri, formularele de cerere şi declaraţie pe propria răspundere sunt puse la dispoziţia solicitanţilor de către primării.
(4) Solicitantul ajutorului pentru încălzirea locuinţei poate intra în posesia formularului de cerere şi declaraţie pe propria răspundere care se publică pe site-ul autorităţii administraţiei publice locale sau, după caz al agenţiei pentru prestaţii sociale judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumită în continuare agenţie teritorială.

Art. 16 – Familiile şi persoanele singure care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art.8, 9 şi 11 alin.(1) depun, individual, prin asociaţiile de proprietari/chiriaşi sau prin furnizorii de energie termică, cererile şi declaraţiile pe propria răspundere la primăria comunei, oraşului, municipiului ori, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială se află locuinţa de domiciliu sau de reşedinţă, până la data de 15 octombrie a fiecărui an.

Art. 17 – (1) Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei se realizează în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, prin dispoziţie a primarului care se emite o singură dată pentru toată perioada de acordare a ajutorului. Dispoziţiile prevăzute la alin. (1) pot fi emise fie individual, fie colectiv, caz în care vor fi aduse la cunoştinţa solicitanţilor individual.
(2) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1) se comunică până la data de 15 noiembrie titularilor ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei, direct, prin intermediul furnizorilor sau prin asociaţiile de proprietari/chiriaşi.
(3) În termenul prevăzut la alin. (2) primarii vor transmite furnizorilor de energie termică în sistem centralizat, de gaze naturale şi asociaţiilor de proprietari/chiriaşi, precum şi agenţiilor teritoriale situaţia centralizatoare privind titularii ajutoarelor, venitul net lunar pe membru de familie şi valoarea ajutorului calculată în condiţiile art. 8, 9 şi 11, atât în scris, cât şi în format electronic

Art. 18 – (1) La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, obligaţii legale de întreţinere, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent şi alte creanţe legale, cu excepţia ajutorului social prevăzut de Legea nr.416/2001, a burselor de studiu şi a burselor sociale, precum şi a sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu”, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) În cazul în care familia sau persoana singură are în proprietate numai categoriile de bunuri cuprinse în lista bunurilor considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale, aceasta beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei, luându-se în calcul veniturile prevăzute la alin. (1).
(3) În cazul în care familia sau persoana singură are în proprietate cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în lista bunurilor care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale, aceasta nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei.

(4) În cazul în care familia sau persoana singură are în proprietate bunuri ce depăşesc cantitativ bunurile cuprinse în lista prevăzută la alin. (2), la stabilirea venitului net lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se iau în considerare veniturile potenţiale provenite din valorificarea bunurilor respective, stabilite potrivit unor limite minime şi maxime, aprobate la nivel naţional.
(5) Listele prevăzute la alin. (2) şi (3), precum şi limitele prevăzute la alin. (4) se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
(6) Consiliile locale, în funcţie de condiţiile specifice, aprobă prin hotărâre următoarele:
a) nivelul venitului net lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, care se vor lua în considerare potrivit alin. (4), precum şi alte criterii proprii de evaluare a veniturilor potenţiale;
b) completarea cu alte categorii de bunuri mobile şi imobile a listelor prevăzute la alin.(2) şi (3).

Art. 19 – (1) Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei sunt obligaţi să comunice primarului orice modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data modificării.
(2) Comunicarea modificărilor prevăzute la alin. (1) se va face prin depunerea unei noi declaraţii pe propria răspundere, individual sau prin asociaţiile de proprietari/chiriaşi.
(3) În cazul modificărilor prevăzute la alin. (1), primarii vor emite noi dispoziţii, cu privire la modificarea valorii ajutorului calculat în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.
(4) Modificările sau, după caz, încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei, prevăzute la alin. (3), se fac începând cu luna următoare celei în care au intervenit modificările.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Nu stim care sunt categoriile de bunuri cuprinse în lista bunurilor considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale.

Va invit sa cititi si aici:

Publicitate

22 de gânduri despre „Cititi aici Proiectul de Ordonanță de Urgență privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece

 1. @ Theodora

  „Se pot trimite sugestii si propuneri pana la data de 01.09.2011”

  Sugestiile si propunerile se trimit la Palatul Cotroceni sau Victoria ?

  Sa fii iubita …
  Cu stima Emil

 2. Lazaroiu dixit: CET-uri neeficiente in 70% din primariile conduse de primari USL…probabil se vor inchide sau primarii daca au notorietate si capacitate de a castiga vor candida la anul din partea PD-L salvand comunitatea in iarna asta.asta e planul pt orase, pt ca la tara merge sacosiada
  nu trebuie sa ne agitam, pana in 2014 cel -putin avem pe cine injura!!!

 3. Buna Seara!
  Eu sunt Vlad, unul dintre membri Radio Whisper – un radio antimanele dedicat bloggerilor şi nu numai.
  Am găsit întâmplător blogul tău, am citit câteva articole şi nu am vrut să ies înainte să te felicit – mi-a plăcut mult ce am găsit aici. Am fost atras de subiectele interesante si de originalitatea articolelor. Felicitari ! Noi promovăm la radio diferite articole ale bloggerilor, iar azi am promovat un articol de-al tău; am specificat sursa articolului şi am deschis şi un subiect pe baza acestuia. Dacă doresti, poţi să ne recomanzi orice articol, iar noi îl vom promova.
  Ne-ar face plăcere să ştim că ai dori să ne susţii în acest proiect de radio şi să accepţi o eventuală colaborare.
  M-am gândit aşadar să vin cu o propunere:
  Pe Radio Whisper se difuzează toate genurile de muzică, exceptând manele şi piese necenzurate. Avem şi câteva emisiuni, ştiri etc. Ne-am propus să realizăm un proiect mare, iar pentru asta avem nevoie de susţinerea şi ajutorul tău şi al celorlalţi colegi bloggeri. Dorim să creăm o echipă cât mai complexă de oameni cu un talent aparte şi m-am gândit că poate ai vrea sa ni te alături şi să colaborăm (binenţeles, pe unul dintre domeniile care îţi place). Dorim de asemenea să îţi luăm un scurt interviu. Pentru noi sunt importante ideile şi modul de a gândi al bloggerilor şi al ascultatorilor noştri.
  Îti multumesc pentru timpul acordat, iar acum îti propun sa adaugi linkul sau bannerul nostru pe blogul tău şi să ne dai add la id-ul asculta_whisper sau un e-mail, tot la asculta_whisper@yahoo.com, pentru a discuta mai multe.

  http://www.radiowhisper.com
  Multumesc,
  Cu stimă Vlad!

  1. @vlad
   Poti sa preiei tot ce crezi ca merita Vlad … nu am nici o pretentie … putem colabora.
   Interviu chiar nu am timp sa iti dau… cel putin nu in viitorul apropiat.
   Bafta!

 4. Ca propunere : ” PDL…lasa-ne, lasa-ne” ! Ca sugestie:” PDL…lasa-ne, lasa-ne …si duceti-va la dracu si voi si cei ce v-au votat ! ! Ce zici draga Teo de propunerea si mai ales de sugestia mea ?Oare voi ” supara ” pe cineva ? Si daca supar pe cineva…chiar ca nu-mi pasa ! Eu sunt si mai suparat !O seara cat mai linistita iti doresc !

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s